Ochrana osobních údajů

 • Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Dobrotéka s.r.o., IČ 29148723, Sázavská 24, 120 00 Praha 2, (dále jen: „správce“).
  2. Kontaktní údaje správce jsou
   adresa: Sázavská 24, 120 00 Praha 2
   email: info@svarakrazdva.cz
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, či smlouvy, jejíž jste smluvní stranou nebo vyplnění kontaktního formuláře.
  2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 • Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   1. plnění smlouvy, resp. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností ze smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   3. Ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, zejména při zajišťování a uplatňování právních nároků ze smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
   4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  2. Účelem zpracování osobních údajů je
   1. zpětné kontaktování na položený dotaz
   2. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, e-mail, telefonní kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
   3. uzavření a plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou a dále na základě jejich nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů v souvislosti s touto smlouvou či jednáním o ní, přičemž se jedná zejména o shromažďování Vašich identifikačních a kontaktních údajů (dle charakteru uzavírané smlouvy).
   4. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR
 • Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje
   1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • Příjemci osobních údajů
  1. Příjemci osobních údajů jsou
   1. subjekty podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
   2. subjekty zajišťující služby provozování e-shopu (dobroteka.cz) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
   3. subjekty zajišťující marketingové služby,
   4. státní orgány, resp. subjekty veřejné moci, v případech, kdy správci poskytnutí Vašich osobních údajů ukládají zákony
   5. další subjekty, je-li to nezbytné pro ochranu práv správce (např. soudy).
  2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé analytický služeb a mailingových služeb.
 • Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   4. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
   5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   6. právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. odst. 1. těchto podmínek.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 • Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
   Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, pokud jste ji správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. září 2020

Soubory cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webové stránky uloženy do zařízení uživatele. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které slouží k následujícím účelům:

 1. zapamatování si přihlášeného uživatele
 2. komfortní funkce webu
 3. anonymizované vyhodnocování pohybu uživatelů po webu
 4. personalizace zobrazování reklam

 

Odmítnutí souborů cookies
Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů:

  1. Chrome
  2. Firefox
  3. Internet Explorer